Regulament

 

 

Unicat in Europa ?

Lacul Albastru - Baia Sprie - Maramures este unicat in Europa datorita felului in care s-a format si datorita unei proprietati pe care acesta o are si anume ca-si schimba culoarea in functie de anotimp (pozitia soarelui, temperatura apei). Primavara lacul are culoarea albastru deschis si albastru inchis, vara are culoarea verde inchis si uneori cu reflexe de smarald , iar toamna acesta devine verde inchis si uneori maro. Inca nimeni nu a dat o explicatie stiintifica exacta pentru aceste schimbari de aceea cei care sunteti pasionati de asa ceva sunteti bineveniti sa studiati acest caz.

 

Regulamentul de organizare si functionare al Monumentului Naturii Lacul Albastru

Capitolul I

Înfiintare, scop, limite si management

Art. 1. Monumentul Naturii Lacul Albastru, a fost declarat rezervatie naturala prin Hotarârea Consiliului Local nr. 204/ 1977, evidentiata în Legea 5/2000, privind aprobarea planului de amenajare – sectiunea a III-a zone protejate.

• Monumentului Naturii Lacul Albastru face parte din categoria rezervatiilor naturale, al caror scop este protectia si conservarea peisajului oferind posibilitatea vizitarii în scopuri stiintifice, educationale si turistice, organizate.

Art. 3. Monumentului Naturii Lacul Albastru se regaseste în cadrul OS Baia Sprie. Cuprinde o suprafata de 0,2ha, în U.P. I u.a.65T.

Art. 4. Monumentului Naturii Lacul Albastru corespunde categoriei III IUCN, si anume Monument al naturii.

Art. 5. Activitatile desfasurate în Monumentul Naturii Lacul Albastru legate de conservarea peisajului sunt coordonate si aprobate de Academia Româna, Ministerul Mediului si Padurilor prin autoritatile teritoriale în baza Legii 49/2011 pentru modificarea ?i aprobarea OUG 57/2007.

Capitolul II

Reglementarea activitatilor pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru

Activitatile de silvicultura, vânatoare si pescuit

Art. 6. În rezervatie se vor executa lucrari prevazute în amenajamentele silvice, cu avizul custodelui, iar personalul silvic va efectua paza padurilor;

Art. 7. Alte lucrari de exploatare decât cele prevazute în amenajamentele silvice se executa doar cu avizul Academiei Române si cu aprobarea autoritatilor publice centrale care raspund de activitatile de silvicultura si mediu;

Art. 8. Reamenajarea unitatilor de productie de pe teritoriul ariei protejate se va face în colaborare cu custodele, în baza avizului Academiei Române;

Art. 9. Activitatile reglementate de amenajamentele silvice în vigoare (amplasarea masei lemnoase, activitatea de exploatare, regenerarea artificiala a padurilor) precum si alte activitati (protectia padurilor, amenajarea cailor de colectare a materialului lemnos) care se desfasoara în rezervatie si în vecinatatea acesteia, vor fi aduse la cunostinta custodelui fiind necesar acordul acestuia;

Art. 10. Vânatoarea se va organiza si desfasura în conformitate cu prevederile Legii 407/2006 cu toate modificarile ?i completarile ulterioare respectiv Legii 49/2011 pentru modificarea ?i aprobarea OUG 57/2007 ;

Art. 11. Activitatile privind protectia fondului piscicol, pescuitul se supun prevederilor Legii nr. 192/2001;

Art. 12. Faptele ilegale din domeniul vânatorii si pescuitului pot fi constatate si sanctionate de personalul silvic cu atributii în aria protejata, fiind împuterniciti în acest sens;

Art. 13. Actiunile de monitorizare a faunei de pe toata suprafata rezervatiei revin în sarcina administratorului acesteia;

Art. 14. În cazul producerii fenomenelor de forta majora (incendii, calamitati, epizootii, focare de infectie, etc.) institutiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înstiintarii administratorului rezervatiei care va participa activ la actiunile de alertare si mobilizare în vederea prevenirii si eliminarii efectelor unor asemenea evenimente;

Cercetarea stiintifica

Art. 15. Cercetarea stiintifica pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru are ca scop primordial cunoasterea si conservarea patrimoniului peisagistic al acesteia. Pentru realizarea acestui scop, administratorul ariei protejate va asigura monitorizarea continua a elementelor periclitate, a habitatelor si peisajelor caracteristice, a speciilor indicatoare;

Art. 16. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfasurate în Monumentului Naturii Lacul Albastru, acceptate si avizate de forurile stiintifice abilitate, administratorul stabileste masurile necesare în vederea prevenirii si împiedicarii distrugerii voite sau accidentale de catre om a speciilor de plante sau animale, habitate si peisaje strict ocrotite de pe suprafata rezervatiei;

Art. 17. Activitatile de cercetare stiintifica pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru se desfasoara cu avizul administratorului ariei protejate, care sprijina logistic, la solicitare în masura posibilitatilor aceasta activitate. Temele de cercetare se vor efectua numai cu avizul Academiei Române;

Art. 18. În cazul temelor de cercetare care necesita date, furnizate de catre administratorul acesteia se va încheia un contract cu cei care deruleaza tema, contract care sa asigure accesul administratorului rezervatiei la rezultate în vederea utilizarii lor în activitatea de management a ariei protejate;

Turism, reguli de vizitare

Art. 19. Pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru sunt permise activitati de turism si de educatie, cu respectarea regulilor de vizitare a acesteia potrivit prezentului regulament;

Art. 20. Accesul pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru se face din orasul Baia Sprie;

Art. 21. (1) Vizitarea ariei protejate este permisa numai pe potecile marcate cu semne conven ? ionale, stabilite ca fiind accesibile în lista elaborata anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul custodelui;

(2) Abaterea de la traseele men?ionate la aliniatul 1 este permisa pentru:

a. patrulari ale persoanelor autorizate de custode, cu delega?ii eliberate de acesta;

b. membrii serviciilor publice Salvamont în ac?iuni de salvare, patrulari sau antrenamente;

c. personal silvic în exercitarea atribu?iunilor de serviciu;

d. pentru cercetatori, în cadrul temelor avizate de Academia Româna, cu aprobare scrisa de la custode;

e. personal de la alte unita?i / institu?ii, cu delega?ie în interes de serviciu;

f. excursiile organizate de catre persoanele juridice se fac cu ghizi autoriza?i de ANT ?i acredita?i de custode;

Art. 22. Între?inerea ?i completarea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee ?i amplasarea panourilor indicatoare ?i informative se fac numai cu aprobarea custodelui ?i în conformitate cu HG 77/2003;

Art. 23. Camparea pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru este interzisa;

Art. 24. Aprinderea focului pe teritoriul ariei protejate este interzisa;

Art. 25. Regimul deseurilor pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru se reglementeaza astfel:

este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul rezervatiei . Turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii rezervatiei depozitându-le în locuri special amenajate pentru colectare;

Art. 26. Se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, puie?ilor sau lastarilor, precum ?i însu?irea celor rup?i sau doborâ?i de fenomene naturale sau de catre alte personae;

Art. 27. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scop comercial, fara acordul custodelui, a ciupercilor, fructelor de padure, plantelor, animalelor, rocilor ?i a oricaror e?antioane de origine naturala de orice fel de pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru;

Art. 28. Colectarea de specii de flora, fauna, roci ?i a oricaror e?antioane de origine naturala, se poate face numai cu acordul scris al custodelui;

Art. 29. Perturbarea lini?tii în ariei protejate prin orice fel de mijloace (strigate, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc) este strict interzisa;

Art. 30. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative ?i indicatoare, precum ?i a placilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice;

Art. 31. Custodele monitorizeaza turismul pe teritoriul rezervatiei, în vederea stabilirii impactului acestei activita?i asupra florei, faunei, solului ?i rocilor din rezervatie ?i pentru stabilirea masurilor de protec?ie ce se impun, inclusiv a celor de restric?ionare a accesului turi?tilor, daca acest lucru se impune pentru conservare;

Constructii

Art. 32. Pe teritoriul Monumentului Naturii Lacul Albastru nu exista constructii;

Art. 33. Pe teritoriul ariei protejate, este intrzisa realizarea de orice constructii, cu exceptia celor care vor deservi activitati de cercetare, administrare si gospodarire a ariei protejate;

Art. 34. Realizarea de constructii noi este permisa numai cu avizul Academiei Române si al custodelui;

Art. 35. Construirea de cabane/adaposturi turistice sau realizarea oricaror altor investitii în zonele cu infrastructura turistica din rezervatie sau în imediata vecinatate a acesteia se va face doar dupa efectuarea studiului de impact, conform reglementarilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra rezervatiei . Documentatiile se avizeaza de catre custode, conform prevederilor Legii 49/2011 pentru modificarea ?i aprobarea OUG 57/2007 si Legii 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

Art. 36. Regimul constructiilor este stabilit prin planurile generale de urbanism ale localitatilor care au suprafete din rezervatie incluse în teritoriile lor administrative;

Art. 37. Pe teritoriul ariei protejate, constructiile vor respecta traditiile arhitectonice locale;

Art. 38. Modificarile aduse planurilor de urbanism existente, vor fi însotite de studii de impact, cu accent deosebit asupra ariei protejate;

Art. 39. Documentatiile de mediu privind modificarea planurilor generale de urbanism pentru zonele din interiorul ariei protejate se avizeaza de catre Academia Româna;

Finantarea activitatilor

Art. 40. Finantarea activitatilor din cadrul ariei protejate se poate asigura din fonduri provenite:

• de la Regia Nationala a Padurilor;

• din bugetul de stat sau al autoritatilor locale;

• din taxe si amenzi;

• din proiecte realizate de organizatii - institutii si finantate prin
programe locale, nationale sau internationale;

• din subventii, donatii, sponsorizari, contributii;

• din alte surse;

Art. 41. Sistemul de tarife se aproba de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului;

Art. 42. Tarifele se platesc de persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de bunurile, serviciile si activitatile specifice desfasurate în aria protejata;

Capitolul III

Dispozitii finale

Art. 43. Prezentul regulament poate fi modificat de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului în baza avizului Academiei Române, la propunerea administratoruluiariei protejate ;

Art. 44. Dispozitiile prezentului regulament se aplica de catre personalul silvic împuternicit din cadrul DS Maramure? respectiv personalul Administra?iei Parcului Natural Mun?ii Maramure?ului.

 

  • Baia Sprie

  •  

     

    Baia Sprie

 

Newsletter Signup:
To The Top